Dokumenti

Sadržaj

1. Statut
     1.1. Prava i dužnosti članova SUH-a  /Citati iz Statuta SUH-a/
     1.2. Podružnica /Citati iz Statuta Podružnice SUH-a/  

2. Predlošci za Izvještajno-izbornu skupštinu za  2016. g.         
     3.1    Poslovnik 
     3.2    Poziv         
     3.3    Zapisnik

3. Predlošci za financijsko izvješće 2016.
     3.1     Upute
     3.2.1  Nalog za knjiženje Tabela br.1  list1/2
     3.2.2  Nalog za knjiženje Tabela br.1  list2/2
     3.3     Nalog za knjiženje Tabela br.2   /Bilanca/

4. Pristupnica u članstvo sindikata
     4.1. Tko može postati člana SUH -a
    4.2. Pristupnica obrazac

5. Članska iskaznica
    5.1. Izgled
    5.2. Pravilnik o korištenju članske iskaznice

6. Izvješće o uplaćenoj članarini Povjereništvu ili Središnjici SUH-a

7. Narudžbenica za pretplatu na časopis  Glas umirovljenika

1. STATUT
1.1. Prava i dužnosti članova
Citati iz Statuta SUH-a
Članak 29.
(1) Član SUH-a ima pravo:
- sudjelovati u radu SUH-a, donošenju odluka i u akcijama po načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova
- birati i biti biran u tijela SUH-a
- koristiti pravnu pomoć i zaštitu u ostvarivanju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u okviru mogućnosti SUH-a
- koristiti imovinu SUH-a za aktivnosti utvrđene programima rada
- koristiti sindikalne kredite i materijalnu pomoć u okviru mogućnosti SUH-a
- koristiti mogućnosti koje se ostvaruju akcijama SUH-a za povoljniji smještaj u domovima umirovljenika i socijalnim umirovljeničkim stanovima, primjerenije oblike zdravstvene zaštite, rekreacijske i kulturne aktivnosti, nabavu životnih potrepština pod povoljnijim uvjetima te humanitarnu pomoć
- naknade osobnih troškova u radu na ostvarenju ciljeva i zadaća SUH-a te na izvršavanju konkretnih zadataka u skladu s odlukama ovlaštenih tijela SUH-a.

Članak 30.
(1) Član SUH-a ima sljedeće dužnosti i obveze:
- pridržavati se Statuta, Programa, pravilnika i ostalih akata SUH-a te izvršavati odluke ovlaštenih tijela SUH-a
- sudjelovati u aktivnostima SUH-a prema osobnim mogućnostima i sklonostima
- prisustvovati i sudjelovati na sjednicama i u radu tijela u koja je izabran
- čuvati i unapređivati ugled SUH-a (svojim radom, stavovima, ponašanjem, nastupanjem i djelovanjem)
- redovito plaćati članarinu.
Cjeloviti Statut pročitajte na web stranicama SUH-a   dalje>>>


1.2. Podružnica
/Citati iz Statuta Podružnice-a/
Članak 42.
(1) Podružnica ima svoj poslovni račun.
(2) Podružnica ima svoj pečat koji je izgledom, oblikom i veličinom identičan pečatu SUH-a uz puni naziv podružnice, a može imati i svoj štambilj.
(3) Podružnica upravlja svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom.
(4) Podružnica ima prihode i svoja novčana sredstva i s njima raspolaže samostalno za uobičajene tekuće izdatke do visine raspoloživih sredstava na svom poslovnom računu.
(5) Pojedinosti o provedbi odredaba iz prethodnih stavaka ovoga članka uređuju se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju SUH-a i Pravilima podružnice.

Članak 43.
(1) Podružnica samostalno vodi akcije povodom zahtjeva, prijedloga i sugestija iz sadržaja rada SUH-a utvrđenih Statutom koje upućuje ovlaštenim tijelima državne uprave ili jedinici područne (regionalne) samouprave u kojoj djeluje. Svojim programima i projektima sudjeluje u natječajima za sredstva iz državnog proračuna namijenjena nevladinim organizacijama kao i za sredstva, radni prostor i druge radne uvjete iz proračuna lokalnih tijela državne uprave i samouprave ili drugih izvora.
(2) Podružnica svoje aktivnosti prema tijelima državne vlasti te međunarodnu suradnju ostvaruje preko tijela Glavnog odbora i Predsjedništva Glavnog odbora SUH-a (Središnjice), a u pojedinim oblicima suradnje može te odnose ostvarivati i neposredno uz prethodni dogovor sa Središnjicom.
(3) U ostvarivanju zadaća i ciljeva SUH-a u cijelosti, te svojih zadaća i ciljeva podružnica osobito:
- okuplja i proširuje krug članova
- ubire članarinu
- donosi akte kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo i rad podružnice te osnivanje i rad njezinih ogranaka
- prati i nadzire rad ogranaka, pomaže im u radu i razmatra njihove inicijative
- osniva i bira tijela podružnice, odbore i komisije
- vodi utvrđene evidencije o članovima
- vodi propisane evidencije o svojim sredstvima i aktivnostima
- pruža potporu članovima kojima je potrebna socijalna, materijalna i druga pomoć
- podružnica organizira javne tribine, predavanja, okrugle stolove tiskovne konferencije i druge skupove, provodi ankete, pomaže umirovljenicima u vezi s njihovim problemima, preko lokalnih medija obavještava članstvo o aktivnostima u podružnici i SUH-u uopće i na ostale načine informira članstvo i omogućava demokratsko očitovanje volje članova
- neposredno surađuje s ostalim umirovljeničkim udrugama i sindikatima te organizacijama i institucijama na području gdje djeluje, s lokalnim vlastima i ostalim tijelima, udrugama, strankama i institucijama i osobito s uredima i vijećima SSSH.

Članak 44.
(1) O svom radu te o prijedlozima za rad Središnjice SUH-a podružnica obavještava jednom godišnje (godišnji izvještaj) Glavni odbor SUH-a i županijsko povjereništvo u kojem sudjeluje.
(2) Podružnica doprinosi međusobnom poznavanju i širenju zajedništva u SUH-u suradnjom u glasilu SUH osobito napisima i člancima iz života podružnice i okoline.
(3) Podružnica ostvaruje javnost svoga rada korištenjem lokalnih medija javnog priopćavanja i drugih mogućnosti koje ima ili ih stvara.

Članak 46.
(1) Podružnica ima ova tijela:
1. Skupštinu
2. Predsjedništvo
3. Predsjednika i
4. Nadzorni odbor.

Članak 47.
(1) Skupština je najviše tijelo podružnice.
(2) Skupštinu čine svi članovi podružnice odnosno u brojno velikoj podružnici delegati iz svih njenih dijelova, o čemu u okviru priprema za sjednicu Skupštine odlučuje predsjedništvo, ovisno o broju članova i drugim okolnostima.
(3) Redovita sjednica Skupštine podružnice održava se svake godine, a svake četvrte godine sjednica Skupštine je izborna. Izborna sjednica Skupštine podružnice održava se u godini u kojoj se održava redovita sjednica Skupštine SUH-a i to u roku određenom odlukom Glavnog odbora SUH-a o sazivanju i održavanju redovite sjednice Skupštine SUH-a
(4) Na izbornoj sjednici Skupštine podružnice biraju se delegati za sjednicu Skupštine SUH-a.

Članak 48.
(1) Skupština podružnice:
1. Donosi plan i program rada te financijski plan podružnice.
2. Razmatra izvješća o radu predsjedništva, nadzornog odbora i podružnice u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
3. Bira i razrješava predsjednika i predsjedništvo, nadzorni odbor i druga tijela podružnice i radna tijela skupštine.
4. Donosi Poslovnik o radu Skupštine, Pravila o radu i ustrojstvu podružnice i druge akte općeg značenja.
5. Razmatra i odlučuje o pitanjima koja su joj ovim Statutom, pravilima podružnice i drugim aktima stavljena u djelokrug, o zahtjevima koje pred nju postavljaju županijsko povjereništvo i tijela Središnjice kao i o drugim pitanjima u tijeku svoga rada.
6. Potiče pristup novih članova i osnivanje ogranaka, te preko medija i na druge načine doprinosi afirmaciji i razvoju SUH-a uključujući i davanje inicijativa drugim podružnicama, županijskim povjereništvima i Središnjici SUH-a za uspješnije djelovanje i skladnije međusobne odnose.
(2) Skupština podružnice odlučuje pravovaljano ako je na sjednici nazočna većina članova – delegata Skupštine. Odluke se donose javnim glasanjem natpolovičnom većinom glasova prisutnih, ako za glasanje o izboru i opozivu nije ovim statutom ili drugim aktima drugačije određeno.

Članak 49.
(1) Predsjedništvo podružnice čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik, blagajnik i članovi koje bira Skupština te predsjednici ogranaka (ako su ogranci osnovani), koji su članovi predsjedništva po položaju.
(2) Predsjedništvo organizira rad podružnice, priprema i provodi odluke Skupštine, priprema prijedloge akata koje donosi Skupština, donosi odluke o tekućim poslovima te obavlja i druge zadaće utvrđene odredbama ovoga Statuta i pravilima podružnice.
(3) Pojedinosti o sastavu, strukturi, broju članova i zadaćama predsjedništva, o načinu rada te zadaćama predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika, blagajnika i drugih članova predsjedništva uređuju se i utvrđuju pravilima podružnice.

Članak 50.
(1) Predsjednik podružnice predstavlja i zastupa podružnicu, saziva sjednice predsjedništva i predsjedava im, vodi brigu o cjelokupnom radu podružnice, odgovoran je za rad predsjedništva te izvršenje zaključaka i odluka Skupštine i predsjedništva. Potpisnik je akata Predsjedništva podružnice i nalogodavac je za raspolaganje sredstvima podružnice u skladu s planom i zaključcima Predsjedništva.
(2) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuje ga ako je odsutan ili spriječen ili kada ga predsjedništvo ili predsjednik za to ovlaste.

Članak 51.
(1) Nadzorni odbor podružnice nadzire naplatu članarine, uplatu pripadajućeg dijela članarine Središnjici i sufinanciranje županijskog povjereništva te cjelokupno financijsko-materijalno poslovanje podružnice. O svom nalazu i zapažanjima izvještava Nadzorni odbor SUH-a i predsjedništvo podružnice najmanje jednom godišnje, a Skupštinu podružnice na njezinim sjednicama.
(2) Nadzorni odbor ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
Cjeloviti Statut pročitajte na web stranicama SUH-a   dalje>>>


2. Predlošci za Izvještajno-izbornu skupštinu 
2.1 Poslovnik
SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
PODRUŽNICA______________________________
Sjedište______________________________________________________________
Temeljem odredbe članka 49. stavak 1. točka 4 Statuta Sindikata umirovljenika H rvatske (br. 244/15.) članovi lzvještajno-izborne Skupštine
Podružnice ____________________ dana ___________________donose ovaj
POSLOVNIK
O RADU IZVJEŠTAJNO-IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE

Članak 1
Ovim Poslovnikom članovi lzvještajno-izborne Skupštine Podružnice _________________
uređuju tijek, način vođenja i rada Skupštine te postupak odlučivanja i izbora radnih tijela Skupštine, tijela upravljanja Podružnice, predstavnika Podružnice za 15. lzbornu skupštinu SUH-a, te kandidate za tijela upravljanja SUH-a više razine.

Članak 2.
Status člana Skupštine s pravom glasa ima svaki redoviti član SUH-a iz te Podružnice koji je podmirio obavezu plaćanja članarine za prethodnu godinu. U radu Skupštine mogu sudjelovati i gosti ali bez prava odlučivanja.

Članak 3.
Skupština radi i odlučuje na sjednici.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno više od polovice članova.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična većina nazočnih članova.

Članak 4.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, ako ne odluči da se glasovanie vrši tajno.

Članak 5.
Radom skupštine rukovodi Radno predsjedništvo od 3 (tri) člana.

Članak 6.
Radno predsjedništvo predlaže dnevni red, kojega se, nakon usvajanja, trebaju pridržavati svi nazočni na Skupštini.

Članak 7.
Kandidacijski postupak za tijela upravljanja Podružnice provodi Kandidacijska komisija Podružnice, izabrana u skladu sa odredbom članka 1. ovog Poslovnika.

Članak 8.
Ako Skupština odluči da se tijela upravljanja Podružnice biraju javnim glasovanjem, postupak izbora provodi Radno predsjedništvo. U slučaju da Skupština odluči da se izbor tijela upravljanja Podružnice obavi tajnim glasovanjem, postupak izbora provodi lzborna komisija sastavljena od 3 (tri) člana koje biraju nazočni na sjednici Skupštine.

Članak 9.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predsjednik Radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

Članak 10.
Poslovnik stupa na snagu odmah po njegovom usvojenju.

U _____________________   Predsjednik Radnog predsjedništva ______________________2.2 Poziv
SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
PODRUŽNICA ________________________
Sjedište ______________________________

POZIV
za (ime i prezime) ________________________________________________________

Pozivate se da prisustvujete Izvještajno-izbornoj skupštini Podružnice SUH-a, koja će se održati 
dana _____________ u prostoru ___________________________ s početkom u _________ sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. lzbor radnih tijela Skupštine
a) Radno predsjedništvo — 3 člana
b) Verifikacijska komisija — 3 člana
c) Kandidacijska komisija — 3 člana
d) Komisija za zaključke — 3 člana
e) Zapisničar — 1 član
f) Ovjerovitelj zapisnika — 1 osoba
2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
3. lzvještaj Verifikacijske komisije
4. lzvještaj o radu i djelovanju Podružnice u razdoblju 2012. — 2016. godine (između zadnje dvije izborne skupštine)
5. Financijsko izvješće za razdoblje 2012.- 2016. godine
6. lzvješće Nadzornog odbora podružnice za razdoblje 2012.-2016. godine
7. Rasprave o izvješćima
8. Prihvačanje izvještaja (Izvještaj o radu, Financijski izvještaj i Izvještaj Nadzornog odbora)
9. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, predsjedništvu te Nadzornom odboru podružnice
10. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor tijela upravljanja Podružnice: predsjednika, predsjedništva te Nadzornog odbora podružnice
11. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor predstavnika Podružnice za 15. lzbornu skupštinu SUH-a i to po 1 (jedan) predstavnik na svakih započetih 500 (petsto) članova podružnice koji redovito plaćaju članarinu. Redovito plaćanje članarine podrazumjeva da je ista podmirena za prethodnu godinu, te da je uplaćen pripadajući dio članarine Središnjici SUH-a odnosno županijskom povjereništvu SUH-a ako je uplaćen do 31. prosinca 2015. godine
12. Prijedlog Kandidacijske komisije za članove:
- županijskog povjereništva
- Predsjedništva SUH-a iz podružnica koje pripadaju županijskom povjereništvu koje ima 10 (deset) posto članova od ukupnog broja članstva SUH-a (članak 69. točka 3 Statuta SUH-a)
- Predsjednika/ce SUH-a (članak 67. točka 1 Statuta SUH-a)
13. Program rada i aktivnosti Podružnice za naredno razdoblje
14. Završna riječ novoizabranog predsjednika Podružnice
Predsjednik podružnice SUH-a (ime i prezime) _________________________________


2.3 Zapisnik
SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
PODRUŽNICA ________________________
Sjedište _______________________________
ZAPISNIK
sa lzvještajno-izborne skupštine Podružnice _________________ koja je održana dana ___________
2016. godine s početkom u ___________sati u prostoru _________________________________ .

Skupštinu je otvorio/la predsjednik/ca Podružnice _____________________________ koji je
pozdravio/la sve nazočne kao i goste i ostale uzvanike na Skupštini zahvalivši se na odazivu.
Predlaže da se minutom šutnje oda počast svim preminulim članovima Podružnice koji su umrli između dvije skupštine.
Za sjednicu predlaže slijedeći    
DNEVNI RED
1. lzbor radnih tijela Skupštine
a) Radno predsjedništvo — 3 člana
b) Verifikacijska komisija — 3 člana
c) Kandidacijska komisija — 3 člana
d) Komisija za zaključke — 3 člana
e) Zapisničar — 1 član
f) Ovjerovitelj zapisnika — 1 osoba
2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine
3. lzvještaj Verifikacijske komisije
4. lzvještaj o radu i djelovanju Podružnice u razdoblju 2012.- 2016. godine (između zadnje dvije izborne skupštine)
5. Financijsko izvješće za razdoblje 2012.- 2016. godine
6. lzvješće Nadzornog odbora podružnice za razdoblje 2012.-2016. godine
7. Rasprave o izvješćima
8. Prihvaćanie izvještaja (lzvještaj o radu, Financijski izvještaj i lzvještaj Nadzornog odbora)
9. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, predsjedništvu te Nadzornom odboru podružnice
10. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor tijela upravljanja Podružnice: predsjednika, predsjedništva te Nadzornog odbora podružnice
11. Prijedlog Kandidacijske komisije za izbor predstavnika Podružnice za 15. Izbornu skupštinu SUH-a i to po 1 (jedan) predstavnik na svakih započetih 500 (petsto) članova podružnice koji redovito plaćaju članarinu. Redovito plaćanje članarine predmnijeva da je ista podmirena za prethodnu godinu, te da je uplaćen pripadajući dio članarine Središnijci SUH-a i odnosnom županijskom povjereništvu SUH-a a najkasnije do 30. lipnja 2016. godine
12. Prijedlog Kandidacijske komisije za članove:
- Županijsko povjereništvo
- Predsjedništvo SUH-a iz podružnica koje pripadaju županijskom povjereništvu koje ima 10 (deset) posto članova od ukupnog broja članstva SUH-a (članak 69. točka 3 Statuta SUH-a)
- Predsjednika/cu SUH-a (članak 67. točka 1 Statuta SUH-a)
13. Program rada i aktivnosti Podružnice za naredno razdoblje
14. Završna riječ novoizabranog predsjednika Podružnice
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja dnevnog reda prelazi se na točke po kronološkom redoslijedu:
Pod točkom 1. izvršen je izbor radnih tijela skupštine i to:
a) Radno predsjedništvo od 3 člana u koje su izabrani _____________________________________________________________________________
b) Verifikacijska komisija od 3 člana u koju su izabrani _____________________________________________________________________________

c) Kandidacijska komisija od 3 člana u koju su izabrani _____________________________________________________________________________

d) Komisija za zaključke od 3 člana u koju su izabrani _____________________________________________________________________________

e) Zapisničar - jedna osoba i to ____________________________________________________

f) Ovjerovitelj - jedna osoba i to ___________________________________________________

Pod točkom 2. - donošenje Poslovnika o radu Skupštine, isti je jednoglasno donesen.
Pod točkom 3. - Verifikacijska komisija podnijela je izvješće o broju nazočnih članova na Skupštini kojih je bilo _____________ od ukupno ________________ članova što čini natpolovičnu većinu, pa Skupština može donašati pravovaljane odluke.
Pod točkom 4, predsjednik/ca Podružnice je podnijela lzvještaj o radu i djelovanju Podružnice u razdoblju 2012. - 2016. godine u kojem je navela sve važnije aktivnosti Podružnice između dvije zadnje izborne skupštine te naročito ističe _______________________________________________________________________________
(navesti najvažnije elemente izvještaja).

Pod točkom 5. - Financijsko izvješće, podnio je blagajnik Podružnice u kojem su navedeni prihodi i rashodi i trenutačno financijsko stanje žiro računa i blagajne

Pod točkom 6. - lzvještaj Nadzornog odbora, podnio je predsjednik Nadzornog odbora __________________________ koji je istaknuo da se materijalno-financijsko poslovanje Podružnice vodilo u skladu s Pravilnikom o materijalno-financijskom poslovanju SUH-a, zakonskim propisima, te odlukama tijela upravljanja Podružnice i SUH-a (alternativa: ukoliko predsjednik Nadzornog odbora iznese nepravilnosti u radu Podružnice, potrebno je u zapisnik unijeti te nepravilnosti i prijedlog Nadzornog odbora za njihovo uklanjanje).
Pod točkom 7. provedena je rasprava o izvješćima, u kojoj su sudjelovali _____________________
Pod točkom 8. poslije podnesenih izvješća ista su prihvaćena jednoglasno (alternativa ukoliko su na pojedina izvješća date primjedbe ili ukoliko izvješće nije prihvaćeno navesti u zapisnik).
Pod točkom 9. davanje razrješnice, donesena je odluka o davanju razrješnice dosadašnjem Predsjedniku/ci, Predsjedništvu, te Nadzornom odboru podružnice.
Pod točkom 10. na prijedlog Kandidacijske komisije za izbor tijela upravljanja Podružnice izabrani su:
za predsjednika Podružnice __________________________________

za Predsjedništvo Podružnice ____________________________________________________________________________

za Nadzorni odbor Podružnice ____________________________________________________________________________

Pod točkom 11. lzbor predstavnika Podružnice za 15. lzbornu skupštinu SUH-a, Kandidacijska komisija je predložila ___________________________ koji je jednoglasno izabran.
Pod točkom 12. Kandidacijska komisija je predložila kandidata/e za :
- člana/cu Županijskog povjereništva ____________________ koji je jednoglasno izabran.
- _________________za člana/ove Predsjedništva SUH-a (ukoliko ispunjava uvjete iz članka 69. točka 3. Statuta SUH-a) u slučaju da podružnica pripada županijskom povjereništvu koje ima najmanje 10 (deset) posto članova od ukupnog broja članstva SUH-a. Predloženi kandidati su jednoglasno izabrani.
- predlaže utvrđivanje kandidata za Predsjednika/cu SUH-a u skladu s odredbom članka 67. točka 1. Statuta SUH-a, jer navedenom statutarnom odredbom podružnica ima na to pravo uz uvjet da kandidata predloži barem još jedna podružnica. S tim u vezi utvrđuje se prijedlog kandidata ______.
Pod točkom 13. Program rada za naredno razdoblje iznosi novoizabrani predsjednik/ca te predlaže da se program usvoji. Nakon toga članovi podružnice usvajaju program rada za naredno razdoblje.
Pod točkom 14. novoizabrani predsjednik Podružnice u završnoj riječi zahvaljuje svim nazočnim članovima na povjerenju koje mu je ukazano, poziva na jaču aktivnost na izvršavanju programskih ciljeva i zadataka te očekuje da će naredno razdoblje biti obilježeno kvalitetnim radom podružnice.

Ovjerovitelj zapisnika: ______________________________________

Zapisničar: _______________________________________________

Predsjednik Radnog predsjedništva ____________________________3. Predlošci za financijsko izvješće 2016.
3.1 Upute


3.2.1  Nalog za knjiženje Tabela br.1  list1/2

3.2.2 Nalog za knjiženje Tabela br.1  list2/2

3.3 Nalog za knjiženje Tabela br.2   /Bilanca/4. Pristupnica u članstvo sindikata

4.1. Tko može postati člana SUH -a
Član Sindikata umirovljenika Hrvatske može postati svaki domaći ili strani građanin s navršenih 18 godina koji redovito plaća članarinu i ovjerava iskaznicu.  

4.2. Pristupnica obrazac


5. Članska iskaznica
5.1. Izgled


5.2. Pravilnik o korištenju 
1.Članska iskaznica glasi na ime vlasnika.
2.Članska iskaznica je neprenosiva,odnosno vrijedi samo uz predočenje osobne iskaznice,putovnice ili iskaznice zdravstvenog osiguranja na kojima je naveden OIB, broj osobne iskaznice ili datum rođenja,ovisno o tome koji od navedenih podataka je otisnut na kartici.
3.Članska iskaznica vrijedi u godini za koju je plaćena članarina.
4.Članska iskaznica ne smije biti ispravljana ili vidno oštećena.
5.Članska iskaznica omogućava donosiocu kupnju proizvoda i usluga sa popustom za gotovinsko plaćanje na prodajnim mjestima Ugovornih davatelja usluga. Popis Ugovornih davatelja usluga naveden je  na internetskim stranicama SUH i bloga Podružnice Podsljeme. Visina popusta ovisi o sklopljenom Ugovoru i navedena je zasebno za svakog davatelja usluga u  popisu davatelja usluga.
6.Vlasnik iskaznice može postati svaki član Sindikata umirovljenika Hrvatske koji redovito plaća članarinu i ovjerava iskaznicu.  Sa ispravno ovjerenom članskom iskaznicom svaki član može doći, uz prethodnu najavu, u prostorije SUH u Zagrebu na Trgu kralja Krešimira IV. 2 i potražiti pravni savjet, psihološko – socijalni savjet ili savjet o pravima pacijenata.


6. Izvješće o uplaćenoj članarini Povjereništvu ili Središnjici SUH-a

7. Narudžbenica za pretplatu na časopis  Glas umirovljenika